Huishoudelijke reglement

Amersfoort, 25 september 2007


Huishoudelijk reglement Oudervereniging openbare daltonbasisschool “de Gondelier”

Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten getekend bij notaris Keetell d.d. 23 april 2007


Lidmaatschap

Artikel 1a: Nadat een kind bij de school is ingeschreven worden de ouders/verzorgers automatisch lid van de oudervereniging.

Artikel 1b: De statuten van de Oudervereniging zijn in te zien op de website van de school onder het kopje Oudervereniging.


Stemrecht

Artikel 2a: Stemrecht hebben alleen die ouders/verzorgers welke de ouderbijdrage voldaan hebben.

Artikel 2b: Per gezin is één ouder/verzorger stemgerechtigd ongeacht hoeveel kinderen bij de school zijn ingeschreven.

Artikel 2c: Aangezien buitengewone leden ook kinderen op de school kunnen hebben, en zodoende dus dubbel lid zijn, gaat het buitengewone lidmaatschap voor. Dit betekent dat alleen de partners van buitengewone leden stemrecht hebben.


Oudervereniging

Artikel 3a: De vereniging stelt zich ten doel bij de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen, die bij de school zijn ingeschreven, belangstelling voor en betrokkenheid bij de school in al haar facetten te bevorderen.

Artikel 3b: De vereniging stelt zich ten doel een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en het openbare karakter mede te bevorderen.

Artikel 3c: De vereniging stelt zich ten doel het schoolteam te ondersteunen bij de vervulling van haar taak.

Artikel 3d: De vereniging stelt zich ten doel gevraagd en ongevraagd de medezeggenschapsraad van advies te dienen betreffende aangelegenheden van de ouders, voogden, verzorgers en/of leerlingen.

Artikel 3e: De vereniging stelt zich ten doel het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor en door de leerlingen, ouderavonden en vergaderingen.

Artikel 3f: De vereniging stelt zich ten doel een adequate tussenschoolse opvang te leveren.


Ouderbijdrage

Artikel 4a: De in de algemene ledenvergadering vast te stellen bijdrage voor het lidmaatschap van de oudervereniging bestaat uit een algemene bijdrage en de bijdragen voor specifieke activiteiten zoals jaarlijks aangekondigd tijdens de algemene ledenvergadering. De bijdragen worden vastgesteld voor het lopende schooljaar.

Artikel 4b: Het bestuur kan kwijtschelding van de bijdragen verlenen in bijzondere gevallen, zulks naar het oordeel van het dagelijks bestuur. Verzoek hiertoe dient schriftelijk ingediend te worden bij het dagelijks bestuur van de Oudervereniging of in overleg met de vertrouwenspersoon van de school.

Artikel 4c: Het bestuur stelt een fonds in waaruit ontstane kosten na kwijtschelding en/of reductie betaald worden. Dit fonds bevat 5% van de jaarlijkse begroting.

Artikel 4d: De bijdragen voor de schoolreis en het kamp van groep 8 moeten uiterlijk op 1 april van het lopende schooljaar betaald zijn.

Artikel 4e: De ouderbijdrage dient voor 1 november van het lopende schooljaar betaald te zijn, tenzij er in vastgestelde termijnen wordt betaald.

Artikel 4f: Indien er niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan er overgegaan worden tot uitsluiting van het kind bij de activiteiten.


Verkiezingen

Artikel 5a: De herverkiezing van een bestuurslid vindt automatisch plaats. Dit betekent dat indien een bestuurslid na 3 jaar niet aangeeft het bestuur te willen verlaten en er ook geen gegadigden zijn, dat hij of zij automatisch herkozen wordt.

Artikel 5b: Kandidaten voor een bestuursfunctie dienen dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur kenbaar te maken.

Artikel 5c: De verkiezingen vinden schriftelijk plaats op daarvoor door het bestuur geleverde kieslijsten tijdens de algemene ledenvergadering.


Commissies van de oudervereniging

Artikel 6: Commissies van de oudervereniging worden door het bestuur ingesteld op eigen initiatief dan wel op verzoek van een meerderheid van de stemgerechtigden aanwezig tijdens de algemene ledenvergadering. De commissies zullen van de opzet van het werkplan en de voortgang van de werkzaamheden periodiek verslag doen aan het bestuur van de oudervereniging. Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de werkzaamheden. De penningmeester zal, voor zover de inkomsten dat toelaten, aan de commissies de blijkens hem voorgelegde begroting, de nodige financiën ter beschikking stellen. Bij een verschil van mening over de door een commissie bij een penningmeester ingediende begroting en/of financiële verantwoording beslist het bestuur.


Vergaderingen

Artikel 7a: De oudervereniging vergadert éénmaal per jaar met alle leden(algemene ledenvergadering). Daarnaast vergadert het bestuur van de oudervereniging met de leden van de commissies volgens een vastgesteld schema.

Artikel 7b: Tijdens de jaarvergadering verzoekt het bestuur minstens twee personen zich beschikbaar te stellen voor de kascontrole voor het lopende schooljaar. Tijdens de volgende algemene ledenvergadering brengt deze commissie verslag uit van haar bevindingen en doet aan de hand daarvan verslag aan de algemene ledenvergadering. De kascontrole commissie doet dan ook een voorstel tot het al dan niet decharge verlenen aan de penningmeester. De penningmeester is verplicht aan de kascontrole commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken.

Artikel 7c: De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar behoudens de eerste en laatste van het schooljaar. Doel van deze besloten vergaderingen is het bevorderen van de onderlinge contacten. Daarnaast worden tijdens deze vergaderingen de taken verdeeld.

Artikel 7d: Tijdens de vergaderingen van de oudervereniging zijn naast het bestuur en de algemene leden van de oudervereniging ook de directeur van de school of een door hem of haar aangewezen plaatsvervanger aanwezig. Deze plaatsvervanger behoort wel lid te zijn van het onderwijzend team.

Artikel 7e: De in lid c en d bedoelde personen nemen geen deel aan verkiezingen en/ of stemmingen.


Taken bestuur

Artikel 8a: De voorzitter leidt de vergaderingen en bereidt samen met de secretaris en penningmeester de vergaderingen voor. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de schoolleiding en vertegenwoordigt waar nodig de oudervereniging naar buiten toe. De voorzitter ziet toe op naleving en uitvoering van gemaakte afspraken en genomen besluiten. De voorzitter is mede verantwoordelijk voor het beheer en de besteding van de ingekomen gelden.

Artikel 8b: De secretaris draagt er zorg voor dat er notulen van de vergaderingen worden gemaakt, verstuurd en geplaatst op de website van de school. De secretaris vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. De secretaris houdt een lijst aan van de leden van het bestuur en de algemene leden van de oudervereniging. De secretaris verzorgt de correspondentie voor zover die niet aan een ander bestuurslid is opgedragen. De secretaris bewaart het archief voor ten hoogste vijf jaren, waarin alle ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken worden opgeborgen. De secretaris schrijft op last van de voorzitter de vergadering uiterlijk één week voor de vastgestelde vergaderdatum uit doormiddel van rondzending van de agenda. Aan het begin van elke vergadering worden de leden in de gelegenheid gesteld aanvullingen op of wijzigingen in de agenda voor te stellen waarna deze wordt vastgesteld. De secretaris ontwerpt het jaarverslag van de oudervereniging en legt dit voor aan het bestuur waarna dit voorgedragen wordt op de algemene ledenvergadering. Het jaarverslag zal geplaatst worden op de website van de school waarvan aankondiging wordt gedaan in de nieuwsbrief.

Artikel 8c: De penningmeester beheert namens het bestuur de financiën. Aan het begin van het schooljaar stelt de penningmeester samen met de rest van het bestuur de begroting op voor het komende schooljaar. Periodiek wordt er aan het bestuur en de commissies gerapporteerd over de stand van zaken omtrent begroting en realisatie. De penningmeester verricht verder de navolgende werkzaamheden: -Het innen van de ouderbijdrage, donaties en andere geldelijke inkomsten.

-Het uitbetalen van voorschotten of declaraties van de betreffende

commissies.

-De penningmeester draagt zorg voor een nauwkeurige boekhouding; er dient voor elke uitgave een bewijsstuk aanwezig te zijn.

Na afloop van het schooljaar wordt door de penningmeester aan het dagelijks bestuur rekening en verantwoording afgelegd over het lopende schooljaar.

De penningmeester is verplicht ten allen tijden inzage van kas en bescheiden te geven.


Vastgesteld in de vergadering van 4 oktober 2007

De voorzitter Claudie Vos

De Gondelier, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Zwartsluiskade 2
3826 EG Amersfoort

033-253 04 01
info.gondelier@meerkring.nl

Volg ons

Wij communiceren met onze ouders via Parro. Daarnaast is onze school te vinden op Facebook. 

Stichting

ODS De Gondelier  is aangesloten bij Meerkring. Meerkring is een stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs en heeft 23 aangesloten scholen.

Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort

Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl
Lees verder