Statuten

3988/HK
NOTARISKANTOOR KEETELL

OPRICHTING VERENIGING

Heden,drieentwintig april 2007, verschenen voor mij, mr. Henricus Jacobus Keetell, notaris te Amersfoort:
a. de heer Paul Kuipers,
b. mevrouw Daniëlle Martens,
De verschenen personen verklaarden:
INLEIDING
een vereniging op te richten, waarvoor de navolgende statuten gelden.
STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1:
1. De vereniging draagt de naam: Oudervereniging Openbare Basisschool De
Gondelier.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.
DOEL
Artikel2
De vereniging stelt zich ten doel:
a. bij de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen, die op de school staan
ingeschreven, belangstelling voor en de betrokkenheid bij de school in al haar
facetten te bevorderen;
b. een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en het
openbare karakter ervan mede te bevorderen;
c. het schoolteam te ondersteunen bij de vervulling van haar taak;
d. gevraagd of ongevraagd de medezeggenschapsraad van advies te dienen betreffende aangelegenheden van de ouders, voogden, verzorgers en/of leerlingen;
f. het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor en door de leerlingen,
ouderavonden en vergaderingen.
Zij tracht haar doel te bereiken door het benutten van alle wettig geoorloofde middelen.
DUUR
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het schooljaar.
3. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.
BEVOEGDHEDEN
Artikel4
Het bestuur van de vereniging is bevoegd op te treden ter vertegenwoordiging van de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen, zonder dat hierdoor aan hun individuele rechten wordt te kort gedaan. Het bestuur van de vereniging neemt bij de vervulling van haar taak de grenzen in acht, welke in de wettelijke bepalingen ten aanzien van het openbaar basis onderwijs zijn gesteld omtrent de inrichting en het bestuur van de openbare scholen voor basisonderwijs en het toezicht op deze scholen.
LIDMAATSCHAP, EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel5
1 De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden en ondersteunende leden,
2. Gewoon lid zijn alle ouders, voogden en verzorgers van kinderen die als leerlingen van de school staan ingeschreven.
3. Buitengewone leden kunnen zijn: alle personeelsleden en hun vervangers van de onder lid 2 genoemde school; alle personen die deel uit maken van de directie van de school; alle personen die een functie bekleden in het bevoegd gezag van de school
4. Ondersteunende leden zijn donateurs.
5. Alle gewone leden hebben stemrecht; ieder gewoon lid heeft één stem.
6. De buitengewone leden hebben een adviserende stem.
7. Het gewone lidmaatschap eindigt indien de kinderen van een lid of van leden geen onderwijs meer volgen op de school,
Bij beëindiging van het lidmaatschap bestaat de mogelijkheid om ondersteunend lid van de vereniging te worden.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel6
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van minimaal (3) drie leden;
2. De vereniging treedt naar buiten onder de naam: Oudervereniging Openbare
Basisschool De Gondelier.
3. Het bestuur heeft de bevoegdheid om zonder ruggespraak met de gewone leden namens de vereniging betreffende zijn in artikel 2 gestelde doelen, naar goeddunken te handelen. Het bestuur is over deze handelingen rekening en verantwoording schuldig aan de gewone leden tijdens de Algemene Ledenvergadering.
4. De bestuursleden worden op een Algemene Ledenvergadering gekozen door en uit de gewone leden met dien verstande dat een buitengewoon lid nimmer benoembaar is tot bestuurslid. Bestuursleden hebben voor (3) drie jaar zittïng. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden ontslagen. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts indien en zodra hij/zij ophoudt gewoon lid van de vereniging te zijn.
5. De jaarlijkse verkiezing vindt plaats op de Algemene Ledenvergadering te houden voor één december na aanvang van het nieuwe schooljaar.
6. De stemmingen geschieden schriftelijk, tenzij het bestuur anders beslist. Bij gelijke aantallen stemmen beslist het lot.
7. De aftredende leden zijn herkiesbaar, indien zij op het tijdstip van de verkiezingen behoren tot de in artikel 5 lid 2 bedoelde personen. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op.
8. Indien het aantal bestuursleden beneden drie (3) is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk op de hiervoor vermelde wijze de voorziening van de open plaats(en) aan de orde te stellen.
9. Het bestuur kiest jaarlijks na de verkiezing uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en hun plaatsvervangers. Zij vormen samen het dagelijks bestuur.
10. De voorzitter deelt de samenstelling van het bestuur binnen twee (2) weken na de verkiezing aan alle relaties, genoemd in artikel 5 lid 2, mede.
11. De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering van bestuur en vereniging. Hij roept de vereniging tenminste één (1) maal per jaar in de vorm van een Algemene Ledenvergadering en de bestuursleden tenminste zes (6) maal bijeen. Hij of zij is verplicht zodanige bijeenkomsten te beleggen, wanneer tenminste tien (10) procent van de stemgerechtigde gewone leden, respectievelijk éénderde van de bestuursleden, dit schriftelijk verzoekt. Een zodanige bijeenkomst moet plaatsvinden binnen vier (4) weken na het schriftelijke verzoek.
12. De secretaris is belast met de correspondentie en het beheer van het archief van de vereniging. Hij of zij geeft eens per jaar een schriftelijk en overzichtelijk verslag van de werkzaamheden van het bestuur en de vereniging.
13. De secretaris bereidt de vergadering voor en draagt zorg voor tijdige toezending van alle stukken.
14. Voorzitter en secretaris - of bij ontstentenis hun plaatsvervangers - tekenen brieven, die namens het bestuur en/of vereniging worden verzonden. De voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester vertegenwoordigt de vereniging - in en buiten rechte, alsmede het gehele bestuur.
15. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en is bevoegd gelden en goederen in ontvangst te nemen en daarvoor kwijting te verlenen. Hij of zij geeft eens per jaar een schriftelijk en overzichtelijk verslag over het beheer. Hij of zij stelt eens per jaar in overleg met het bestuur een conceptbegroting op, vergezeld van een duidelijke motivatie, ter vaststelling door de vereniging op de Algemene Ledenvergadering.
16. De secretaris/notulist is belast met het maken van de concept notulen van de vergadering van het bestuur en de vereniging ter vaststelling door respectievelijk het bestuur en de vereniging.
17. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene
Ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en roerende zaken,
het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING
Artikel 7
1. Een vergadering van het bestuur kan slechts plaatsvinden indien meer dan de helft
van het aantal stemgerechtigde bestuursleden is opgekomen.
2. Wanneer het vereiste aantal stemgerechtigde bestuursleden niet is opgekomen
wordt een nieuwe vergadering belegd. Er behoeft slechts vierentwintig uren tussen
de rondzending van de oproepingsbrief en het uur van die vergadering te verlopen.
3. Deze laatste vergadering wordt gehouden ongeacht het aantal stemgerechtigde
bestuursleden dat is opgekomen.
4. Een plenaire vergadering van de vereniging zoals de Algemene Ledenvergadering
voor één december na aanvang van het nieuwe schooljaar, ongeacht het aantal
opgekomen stemgerechtigde leden, vindt plaats nadat minstens twee weken voor
de te houden vergadering een uitnodiging is verzonden tezamen met de agenda met relevante documentatie casu quo agendastukken.
5. Behoudens de gewone en buitengewone leden, ontvangen voor een vergadering,
als onder lid 4 bedoelt, een uitnodiging: het aan de school verbonden personeel.
6. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij het bestuur in bepaalde gevallen
anders besluit.
7. Over personen wordt schriftelijk gestemd, onverminderd het bepaalde in artikel 6.
8. Blanco stemmen of voor meerdere uitleg vatbare stemmen zijn van onwaarde en tellen niet mee.
9. Stemmen bij volmacht is mogelijk. Een lid kan slechts door één ander lid, krachtens volmacht vertegenwoordigd worden.
Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, beslist het lot. Wordt bij een stemming over meer dan twee personen bij de eerste stemming geen meerderheid behaald, dan vindt herstemming plaats. Bij herstemming zijn degenen gekozen, die alsdan de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Indien dan echter twee of meer personen een gelijk aantal stemmen hebben verworven, beslist het lot.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 8
1. De vereniging kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent de vergadering en de wijze van uitoefening van het stemrecht en de verstrekking van de statuten.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij het besluit van de vereniging, indien dit schriftelijk wordt verzocht door het bestuur of tenminste éénderde gedeelte van de gewone leden.
3. Het reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die afwijken van de wet of deze statuten.
GELDMIDDELEN
Artikel 9
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. de vrijwillige ouderbijdragen, waarvan de hoogte jaarlijks door de vereniging wordt vastgesteld;
b.giften;
c. eventuele andere baten.
2. Na het einde van elk boekjaar worden de boeken gecontroleerd door een door de vereniging gekozen kascontrolecommissie. Zij brengt over haar bevindingen verslag uit aan de vereniging.
3. De kascontrolecommissie bestaat uit twee (2) gewone leden. Elk jaar treedt volgens een door het bestuur op te maken rooster één (1) lid af. De aftredende is niet terstond herkiesbaar.
4. Bestuursleden en buitengewone leden kunnen geen deel uitmaken van de kascontrolecommissie.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 1O
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden na een besluit in de Algemene
Ledenvergadering, waartoe wordt opgeroepen met de mededeling dat daarin
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Bij de oproeping moet de
woordeljke tekst van het wijzigingsvoorstel worden meegezonden. De termijn voor
oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste drie (3) weken bedragen.
2. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft een meerderheid van ten minste
tweederde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
3. De statutenwijziging treedt niet in werking nadat hiërvan een notariële akte is
opgemaakt.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 11
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene
Ledenvergadering; het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel
is van overeenkomstige toepassing.
2. Indien bij besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangegeven,
geschiedt de vereffening door het bestuur.
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemt.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van
de statuten en het Huishoudelijk Reglement voor zover mogelijk van kracht. In
stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten dan aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
Slotverklaring
Tenslotte wordt verklaard:
Als lid van de vereniging treden toe alle genoemde oprichters. Terzake van de benoeming zal blijken uit hetgeen daaromtrent in het handelsregister zal worden ingeschreven.
Slotakte
WAARVAN AKTE is verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris. (volgt ondertekening)
VOOR AFSCHRIFT

De Gondelier, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Zwartsluiskade 2
3826 EG Amersfoort

033-253 04 01
info.gondelier@meerkring.nl

Volg ons

Wij communiceren met onze ouders via Parro. Daarnaast is onze school te vinden op Facebook. 

Stichting

ODS De Gondelier  is aangesloten bij Meerkring. Meerkring is een stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs en heeft 23 aangesloten scholen.

Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort

Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl
Lees verder