MR in het kort...

In de wet is geregeld dat elke school verplicht is een Medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. De raad bestaat uit ouders en personeelsleden. De verdeling tussen ouders en personeel in deze raad is evenredig.

 

De (MR) heeft zich tot doel gesteld draagvlak te creëren voor beleid en het bevorderen naar vermogen van openheid en onderling overleg in de school.

 

De rechten en plichten van de MR zijn ontleend aan de Wet medezeggenschap op scholen (Wms).

De Wms is op 1 januari 2007 van kracht geworden. Het doel van de wet is de posities van leerlingen, ouders en personeel in de medezeggenschap te versterken.

 

De MR opereert volgens Wms en het regelement van Meerkring.

Infomatie over de Wms: http://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2017-01- 01

Infomatie over het regelement van Meerkring: ……………..

 

Rechten MR

Volgens de Wms heeft de MR 4 rechten:

 

1.       Alles bespreken wat men wil

2.       Adviesrecht (artikel 10 Wms)

3.       Instemmingsrecht (artikel 10 Wms)

4.       Recht op informatie

 

In de Wms artikel 8 staat beschreven wat de MR op welk moment van de directie/bevoegd gezag, tijdig dient te ontvangen.

Directie maakt een schoolplan (over meerdere jaren) en jaarplannen met daarin beleid en daar uit voort vloeiend voorgenomen besluiten. De MR heeft altijd adviesrecht op voorgenomen besluiten.

 

De MR houdt zich dus voor een deel bezig met advies of instemming van voorgenomen besluiten door de directie.

 

Regelmatig zal de MR via de nieuwsbrief verslag doen van haar werk. Maar belangrijker nog is dat u, als ouder/verzorger, de MR weet te vinden als er iets is dat u graag beter zou zien op school.

U kunt ons eenvoudig bereiken op mr.gondelier@meerkring.nl

De Gondelier, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Zwartsluiskade 2
3826 EG Amersfoort

033-253 04 01
info.gondelier@meerkring.nl

Volg ons

Wij communiceren met onze ouders via Parro. Daarnaast is onze school te vinden op Facebook. 

Stichting

ODS De Gondelier is aangesloten bij Meerkring, stichting voor openbaar primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? 

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort

Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl
Lees verder