Kernwaarden

Op De Gondelier organiseren we ons onderwijs volgens de daltonprincipes. Dat is geen systeem of een methode, maar eerder ’a way of life’. Het Nederlandse daltononderwijs is gebaseerd op vijf kernwaarden: samenwerken, verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Deze kernwaarden lichten we onderstaand toe. Juist omdat daltononderwijs geen systeem is, dwingt het om telkens weer te kijken naar het kind en de situatie. 

Samenwerken

Kinderen vinden het leuk om samen naar een antwoord te zoeken. Ze helpen elkaar. Als een kind iets uitlegt aan een ander kind, leert het daar zelf ook veel van. Want om iets goed uit te kunnen leggen, moet je het zelf heel goed begrijpen.

Kinderen leren ook om hulp te vragen, als ze iets niet begrijpen of iets niet alleen kunnen. Daardoor zijn ze niet alleen op zichzelf gericht, maar hebben ze ook oog voor anderen, met respect voor elkaars verschillen. Door met iedereen een keer samen te werken, leren kinderen op een goede manier met elkaar om te gaan. Dat heeft een enorm positieve invloed op de sfeer op school. Iedereen hoort erbij! Als leerlingen met elkaar samenwerken , ontwikkelen ze sociale vaardigheden. Bijvoorbeeld het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van de meerwaarde van samenwerken. Twee weten er altijd meer dan een!

We werken met maatjes en teams. Hun team is het eerste aanspreekpunt: hier ontdekken kinderen al verschillen onderling en hoe ze elkaar helpen en aanvullen. Ook werken we met coöperatief leren.

Vrijheid & Verantwoordelijkheid

Het woord ‘keuzevrijheid’ is hier misschien meer op zijn plaats. De leerlingen krijgen de ruimte om hun taakwerk zelf te organiseren, natuurlijk wel binnen een aantal duidelijke afspraken. Denk aan tijd, werkafspraken en schoolregels. Geen vrijheid blijheid dus. Kinderen leren zo om eigen keuzes te maken en daardoor hun eigen weg te vinden. Daardoor ontwikkelen zij een actieve leerhouding.

De leerkracht stelt de grenzen

Vertrouwen krijgen (van de leerkracht) en het nemen van verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuzes (door de leerling) zijn hier belangrijke factoren. Het begint al bij de kinderen in groep 1/2. Het leren omgaan met vrijheid gaat stap voor stap. Bij de kleuters gaat het om kleine, overzichtelijke keuzetaken die ze zelfstandig uitvoeren. Naarmate kinderen zich verder ontwikkelen, worden de opdrachten groter en complexer.

Effectiviteit

Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Het belangrijkste middel om dit te bereiken is de taak. Een taak op maat houdt kinderen doelmatig en functioneel bezig met hun ontwikkeling.

Het is de taak van de leerkrachten om de leeromgeving goed in te richten. Bijvoorbeeld met een doelgerichte instructie en een gevarieerd pakket van leerstof. Kinderen zullen veel efficiënter werken als zij zelf verantwoordelijkheid krijgen en dragen voor de te maken taken! Ze leren zelf te plannen en dit ook uit te voeren. In plaats van stilzitten en luisteren, kunnen ze zelf actief aan de slag.

Zelfstandigheid

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Het betekent dat de leerlingen zelf hun taak kiezen. Natuurlijk aangepast aan hun leeftijd en niveau en samen met de leerkracht. Zelfstandig werken stimuleert probleemoplossend denken.

We leren kinderen om te gaan met zelfstandigheid zodat ze later goed kunnen beoordelen welke beslissingen ze moeten en kunnen nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. Daarbij wordt de keuzevrijheid steeds groter en gecompliceerder. Als we willen dat leerlingen in hun eigen tempo kunnen leren, dan moeten ze een zekere mate van zelfstandigheid hebben. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld zelf kiezen of ze meedoen aan een instructie. Daarbij past de vraag: begrijp ik het of heb ik nog hulp nodig? Ik heb er later wel een toets over. Ook het werken met uitgestelde aandacht hoor hierbij.

Reflectie

Reflexiviteit betekent nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk. Door kinderen terug te laten kijken op het gemaakte werk en op gemaakte keuzes, leren zij wat het gevolg is van hun keuzes. Dit is een nieuwere daltonkernwaarde die nog stevig in ontwikkeling is.

Hebben ze de goede keuze gemaakt en is het een succeservaring? Dan kunnen ze de volgende keer op dezelfde manier aan de slag. Hebben ze een mindere keuze gemaakt, dan kunnen we de kinderen leren een volgende keer een andere strategie te kiezen. Ook kijken de kinderen vanaf midden groep drie al hun eigen werk na.

De Gondelier, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Zwartsluiskade 2
3826 EG Amersfoort

033-253 04 01
info.gondelier@meerkring.nl

Volg ons

Wij communiceren met onze ouders via Parro. Daarnaast is onze school te vinden op Facebook. 

Stichting

ODS De Gondelier  is aangesloten bij Meerkring. Meerkring is een stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs en heeft 22 aangesloten scholen.

Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort

Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl
Lees verder